לפרטים נוספים :

03/04/2017 13:47

דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ

מי זוכר? שחובה על כל אזרח להשלים את התשלום והדיווח (דיווח מקוצר) בְּשל הכנסות-חוץ עד ליום 30.4.

מהו הדיווח המקוצר?
בחוק נקבעה חובת דיווח מקוצר (להלן ‘הדיווח’) על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל כולל הכנסות פיננסיות פעם אחת בשנה. המדובר בתקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס”ד–2004 (“תקנות הדיווח המקוצר”).
עמידה בדרישות הדיווח עשויה לפטוֹר מחובת הגשת דו”ח שנתי. אבל הכללים המיוחדים שנקבעו לגבי חישוב חבות המס לצורך הדיווח עשויים לגרור לחבות מס אפקטיבית גבוהה יותר מבמקרה של דיווח רגיל.

על-כן, אף אם אין חובה, בנסיבות העניין, להגיש דו”ח שנתי, ייתכן שכדאי “להתנדב” ולהגיש דו”ח שנתי (במקום הדו”ח המקוצר) ולשלם מס נמוך יותר.

הדיווח חל על יחיד שעונה על שלוש דרישות מצטברות : (א) היו לו “הכנסות-חוץ” שאינן פטורות ממס בישראל; (ב) הוא אינו חייב בהגשת דו”ח שנתי ובתשלום מקדמות חודשיות או דו-חודשיות; ו-(ג) הוא אינו עולה חדש או תושב חוזר, שכּל הכנסות-החוץ שלוֹ באותה שנת-מס פטורות ממס.

מהן “הכנסות חוץ”? במסגרת זו נכללים רווחי הון במכירת ניירות-ערך זרים וניירות-ערך של חברה תושבת ישראל הרשומים למסחר בבורסה בחו”ל ובלבד שלא נוכה מהם מלוא המס בישראל.
בנוסף, נכללים במסגרת זו מספר סוגי הכנסות שמקורן בחו”ל ואשר לא נוכה מהן מלוא המס בישראל: (א) הכנסות מריבית שמקורן בחו”ל החייבות במס בשיעור 25%; (ב) הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו”ל החייבות במס בשיעור 15%; (ג) הכנסות מדיבידנד שמקורן בחו”ל החייבות במס בשיעור 25% (או 30%); ו-(ד) הכנסות מהימורים, מהגרלות או מפרסים החייבות במס (נכון לשנת-המס 2016) בשיעור 30%.

במקביל לחובה להגיש את הדיווח על הכנסות-חוץ קיימת חובה לשלם מקדמה שנתית בְּשל אותן הכנסות. המקדמה תחושב על ידי הכפלת שיעור המס לפי סוג ההכנסה בגובה ההכנסה שחושבה פחות המס הזר ששולם בגין ההכנסות בחו”ל. הדיווח והתשלום חייבים להיעשות לכל המאוחר עד ליום 30.4 שבשנת-המס העוקבת לשנת הדיווח.
עוד נקבע, כי לא יוּתר בחישוב המקדמה כל ניכוי הוצאות,* זיכוי או קיזוז הפסדים במסגרת חישוב המקדמה.
* ניכוי הוצאות מתאפשר רק כנגד הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו”ל ומוגבל להוצאות פחת וניכוי נוסף בְּשל פחת.
זאת ועוד, לגבי הכנסה מדמי שכירות והכנסה מהימורים/הגרלות/פרסים נקבע, כי היחיד לא זכאי להפחית את מסי-החוץ ששילם בגין אותן הכנסות.

מגבלות אלו מהוות חסרון משמעותי ביותר בהשוואה לדו”ח השנתי “הרגיל”, שכּן הן עשויות לגרום לכך שהמס המשולם לפי כללי הדיווח המקוצר עשוי להיות גבוה יותר מאשר במסגרת הדו”ח השנתי, ולכן יש לבחון אם כדאי “להתנדב” ולהגיש דו”ח שנתי במקום הדיווח.

כיצד מבוצע הדיווח המקוצר?
כדי לבצע את הדיווח יש לפְנות לפקיד-השומה ולמלא טופס 5329ב (פרטים על הכנסות ונכסים בחו”ל) (להורדת הטופס לחצו כאן).

צרו קשר

כתובתינו:

החשמונאים , 117
תל-אביב

טלפון:

03-5611223

פקס:

03-5623915

דוא”ל:

info@cpa-israel.info

תא דואר: 20324

מיקוד תא דואר: 6120202

שאלות ?